LABORATORIET – DIN TRYGGHETSGARANTI

KVALITET – Vi vet hva vi leverer

De siste årene har det blitt satt stadige strengere krav til bygg- og anleggsbransjen. Alle kunder, enten det er snakk om store entreprenører eller mindre private kunder, skal vite hva de kjøper.

Det tar vi i Klodeborg og Landvik Pukkverk på alvor. Derfor har vi vårt eget laboratorium hvor vi undersøker steinmassen jevnlig, slik at vi kontinuerlig er godt kjent med steinmassen vi selger.

5

Krav om finstoff

Å levere rett kvalitet kan være vanskelig. Det holder nemlig ikke alltid å vite hva massen skal brukes til.

Kjerland er daglig leder ved Klodeborg og Landvik Pukkverk, og han har lang erfaring i pukk- og mineralmiljøet. Helt siden 1952 har familiebedriften jobbet med stein og fjell. Mye av massen går til store anleggsvirksomheter.

– En innkjøper som ringer et pukkverk og spør etter pris på 0/32mm må være svært oppmerksom på hva den skal brukes til, sier Kjerland.

Selv om de fleste entreprenør er profesjonelle og erfarne, hender det stadig vekk at det dukker opp forvirring. Det gjelder ikke minst finstoffinnhold.

– En 0/32mm med maks tre prosent finstoff i ferdig utlagt tilstand er fryktelig vanskelig å produsere. Det vil si at den er vesentlig dyrere enn en 0/32mm med en større andel av finstoffet i behold, sier Kjerland.

For å få 0/32mm godkjent (f3) må mer finstoff siktes ut. Det greier man ikke i vanlig produksjon. Da må det siktes ytterligere, kanskje i to runder.

– Husk også at finstoff øker med to prosent i utlegging og komprimering, sier Kjerland, som anbefaler å ta kontakt.

– Vi tester massen jevnlig på laboratoriet vårt, men vi er også opptatt av andres erfaringer.

5

CE-merking og ytelseserklæringer

Vi selger en rekke forskjellige stein. Samtlige er merket og godkjent.

CE-MERKING: CE-merking innebærer at det skal følge en ytelseserklæring med på alle leveranser, som beskriver egenskapene i produktet. Hensikten er å dokumentere at pukkverkene leverer det vi hevder at vi leverer.

Klodeborg og Landvik Pukkverk har en rekke ytelseserklæringer:

Ytelseserklæing CE Landvik NS- EN 13043, tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer

  • Ytelseserklæring CE- Klodeborg  NS- EN 13043, tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer og NS- EN 12620 betong.
  • Klodeborgstein er godkjent som tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer i henhold til NS- EN 13043.
  • Landvikstein er godkjent som tilslag til bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer i henhold til NS- EN 13043.
  • Eydehavnstein er godkjent for vassbyggingstein, i henhold til NS- EN 13383.
5

Test av radioaktivitet

I berg finnes det konsentrasjoner uran og thorium, men det er naturlige variasjoner i konsentrasjonene.

Uran inngår i mange bergarter, men det er vanligst å finne konsentrasjoner av uranmineraler i pegmatitter og umetamorfe sedimenter.

At det er uran i norske fjell, høres farligere ut enn det er. Forekomstene er helt naturlige, og konsentrasjonene er veldig varierende.

Likevel er det viktig at vi er oppmerksomme på nivåene, slik at vi  kan vet hva vi leverer. Det gjør vi gjennom laboratoriet vårt hvor vi med jevne mellomrom undersøker bergmassen vi utvinner og forsikrer oss om at vi ikke overskrider de anbefalte grensene og at vi vet hva vi leverer.

I henhold til norsk standard NS- EN 12620 skal radioaktivitet i tilslag til betong måles når det er nødvendig for CE- merkingsformål (tabell H.1). Minste prøvingshyppighet er angitt som «når det kreves og i tilfelle tvil».

Standarden gir ikke spesifikke grenseverdier for tillatt radioaktivitetsinnhold i tilslaget.

Test av radioaktivitet i vår stein viser at den ikke overskrider angitte grenser. Den er da tillatt  til alle formål.

Klodeborg pukk: 0,174
Landvik pukk: 0,044

5

Bekymret for radon?

tatens strålevern har en anbefalt grense for hvor mye radon det skal være i fyllmasse.

De siste årene har mange blitt mer oppmerksomme på edelgassen radon. Radon er et datterprodukt av radium, og derfor vil radiuminnholdet i berggrunnen være avgjørende for hvor store mengder med radongass som kan sive inn i bebyggelsen.

Av radonisotopene er det primært radon som har betydning i strålevernsammenheng. De andre isotopene har for kort halveringstid til at de vil rekke å diffundere (spre seg) inn i bygninger.

Statens strålevern har en anbefalt grense på 300 Bq (bequerel)/kg for radon i fyllmasser som benyttes i bygningskonstruksjoner og en grense på 1oo Bq (bequerel)/ kg i bygningsmaterialer.