En stein er ikke lengre en stein. Stadig flere oppdrag setter krav til CE-merking.

Siden 2015 har det vært krav om CE-merking av pukk. Dette innebærer at det skal følge en ytelseserklæring med på alle leveranser, som beskriver egenskapene i produktet. Hensikten er å dokumentere at pukkverkene leverer det vi hevder at vi leverer.

Når det gjelder CE-merking,  handler mye om begrepet «omsetning». Mange opplever imidlertid at de befinner seg i en gråsone når det gjelder CE-merking av stein. Derfor er det et stort behov for å informere og gå opp grensene.

Her er noen praktiske eksempler som fagtidsskriftet Anleggsmaskinen har tegnet opp:

* En entreprenør tar ut stein litt her og der i varierende mengder, frakter det til et opplagringssted, knuser det og bruker pukken til diverse egne prosjekter. Det er omsetning. Da skal pukken skal CE-merkes.

* Et veiprosjekt fører til at betydelige mengder overskuddsstein blir tatt ut av linja og lagret på en oppsamlingsplass. Statens vegvesen vil bruke den steinen i andre parseller. Det er omsetning. Da skal pukken skal CE-merkes. 

* Entreprenør bygger for Statens vegvesen. Mye stein skytes ut, fraktes til et lokalt samlingspunkt, knuses og brukes på andre steder i den samme parsellen. Det er ikke omsetning. Og da skal pukken ikke CE-merkes. Men eventuelt pukk herfra som brukes i andre parseller eller til andre konstruksjonsformål, er CE-pliktig.

* På en industritomt skytes det ut en bergknaus. Steinen knuses på stedet med mobilt knuseverk eller knuseskuff, og den brukes på den samme tomta. Det er ikke omsetning. Pukken skal ikke CE-merkes.

* Men – hvis den knuste massen fra forrige eksempel skal brukes på nabotomta, i et annet prosjekt, så er det omsetning. Og da skal pukken CE-merkes.

Kravet om CE-merking er fortsatt nytt. Derfor fører det fortsatt til feil og misforståelser. Og her spiller pukkverkene en viktig rolle, mener Direktoratet for byggkvalitet.

– De bør kunne mer enn å bare knuse steinen. De bør også kunne informere eiere av stein om rutiner og krav, praksis ved ytelseserklæring og merking av leveransen, og kanskje hjelpe dem, sier spesialrådgiver Olav Ø. Berge til fagtidsskriftet.

Berge mener hele byggenæringen er tjent med kompetanseheving og seriøsitet.

Det er August Kjerland helt enig i. Han er daglig leder i familiebedriften Klodeborg Pukkverk. Og helt siden 1952 har familien tatt ut til stein blant entreprenører og private. De siste åra har bedriften sikret seg ytelseserklæring og de merker leveransene.

– CE-merkingen er mer enn et formalkrav og en byråkratisk øvelse. Den skal være et bevis på at pukkleveransen holder hva selgeren lover. Derfor er det helt naturlig at vi har satt oss som mål å være best i klassen, sier Kjerland.

Han understreker at det primære ansvaret ligger hos den som omsetter og leverer steinen.

– Det er alltid omsetningsleddet som har ansvaret, sier Kjerland, som medgir at mange fortsatt ikke kjenner til de aktuelle kravene.

– Vi ser at det er stort behov for informasjon og opplæring.

Klodeborg Pukkverk bistår ofte sine kunder og samarbeidspartnere, slik at alt er korrekt. Og den siste tida har mye heldigvis blitt bedre. Men fortsatt er mange usikre. Kjerland og hans kolleger på pukkverket kan være til hjelp. Samtidig mener han at særlig byggherrer, landbruket og kommunene har et stort ansvar.

– Det finnes krav til kvalitet og dokumentasjon på nesten alt. Og kommuner som kjøper inn pukk er underlagt regler for offentlige innkjøp. Det er innlysende at de må følge reglene, sier Kjerland.

Brudd på krav om CE-merking kan føre til en rekke sanksjoner, blant annet stopp i aktivitet. Dersom pålegg ikke følges, kan det ilegges tvangsgebyr, og ved svært grove brudd kan man bli ilagt et betydelig overtredelsesgebyr.